Danıştay 15. Daire “Ek- 13 Sayılı Liste”yi iptal etti

Değerli Meslektaşlarımız,

Danıştay 15. Daire  “Ek- 13 Sayılı  Liste”yi iptal etti.

Türk Tabipleri Birliği tarafından açılan davada, Danıştay 15. Dairesi,  muayenehanelerde yalnızca yönetmeliğin  Ek-13 sayılı listesinde sayılan 184  tıbbi işlemin yapılabileceğine ilişkin düzenlemeleri, hukuka aykırı bularak iptal etti.

İptal kararı uyarınca üyelerimiz, muayenehanelerinde, listede bulunup bulunmadığına bakılmaksızın;  sahip oldukları, donanım, personel ve fiziki koşullar gereğince,  hasta yararını gözeten ve uzmanlık alanlarında yapmaya yetkili oldukları ayakta sağlık hizmetlerini  verebileceklerdir.

Hatırlanacağı gibi 25.09.2010 tarihinde yapılan değişiklikle; 88 farklı tıpta uzmanlık ve yan dal uzmanlık alanı, muayenehanelerde yalnızca “Ek-13 sayılı listede” sayılan toplam 184 tıbbi işlemi yapmakla sınırlandırılmıştı.

Danıştay kararın gerekçesinde;

  • Düzenlenecek alanın bilimsel ve tıbbi niteliğinin bulunduğu,
  • Tüm uzmanlık alanlarını temsil edecek nitelikte bir komisyon tarafından belirlenmesi gerektiği,
  • Hastalıkları iyileştirmek, hafifletmek veya önlemek amacıyla başvurulan teknik ve bilimsel çalışmaların tümünü ifade eden tıp biliminin gerekleri doğrultusunda tüm uzmanlık alanlarını temsil kabiliyetini haiz bir bilimsel komisyon oluşturulup muayenehanelerin fiziki ve teknik standartları gözetilerek muayenehanelerde yapılabilecek işlemlerin mi yoksa yapılamayacak işlemlerin mi sayma suretiyle belirlenmesinin uygun olacağının bilimsel komisyonca tespit edilmesi
  • Muayenehanelerde yapılacak işlemlerin tahdidi olarak belirlenmesinin uygun olduğuna komisyonca karar verilmesi halinde ise hangi işlemlerin hangi uzmanlık dalında tahdidi olarak  yapılabileceğinin her uzmanlık dalı itibariyle ayrı ayrı belirlenmesi gerektiği” belirtilmiştir.

İptal kararından sonra Sağlık Bakanlığı’nın, bu kararın gerekçesine uygun olarak,  alanın temsilcileri ile birlikte, tıp biliminin gerekleri uyarınca, ne tür bir düzenleme yönteminin sağlık hizmetinin gereklerine uygun olacağını tespit etmek, tespit edilen yöntem uyarınca da her bir uzmanlık alanının bilgisi ile katılacağı bir çalışmayı yürütmesi gerekmektedir. Üyelerimizin bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türk Dermatoloji Derneği Yönetim Kurulu

EK: Danıştay 15. Daire “Ek- 13 Sayılı Liste”