Ulusal Dermatoloji Çekirdek Eğitim Programı Çalışması (Haziran 2005)

 

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLiK KURULU DERMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ ULUSAL ÇEKİRDEK MÜFREDAT OLUŞTURMA ÇALIŞMASI
 
Kasım 2004'te Türk Dermatoloji Derneği genel kurulunda seçilerek göreve başlayan Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu, 10 üyeden oluşan Eğitim ve Sınav Komisyonunu (Türk Dermatoloji Yeterlik Eğitim ve Sınav Komisyonu) oluştururken yapılacak çalışmaları Türkiye geneline yayabilmek ve katılımı sağlayabilmek amacı ile, coğrafi bölgelere göre temsilci üyeleri (en az 5 yıldır eğitimci olarak görev yapan) seçmiş ve onların liderliğini yapacakları bölge çalışma gruplarını oluşturmalarını önermiştir. İç Anadolu, Marmara, Ege bölgelerinde, üniversite dışı eğitim hastanelerinden de temsilcilerin komisyonda yer almalarına özen gösterilmiştir.
 
Çalışmalara başlamadan önce, Türk Dermatoloji Yeterlik ve Eğitim-Sınav Komisyonu üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir Eğitim Programı Geliştirme Değerlendirme Kursu organize edilmiştir. Kurs, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin eğitici olarak katkıları ile Ocak 2005’te gerçekleştirilmiştir.
 
Kurul üyelerinin bu kurs sonucunda elde ettiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda ilk hedefler, Ulusal Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatını oluşturmak, önerilecek bir eğitim programı taslağı ve uzmanlık öğrencisi karnesi temel çerçevesini oluşturmak olarak belirlenmiştir. Bunları takiben, Yeterlilik Sınavları için çalışmalara başlanması planlanmıştır (eğitim müfredatı ve programı çalışmaları yapılmadan yeterlilik sınavı çalışmalarına başlanması Tıp Eğitimcileri tarafından önerilmemektedir).
 
Çekirdek müftedatı oluşturma sürecinde, yetiştirmekte olduğumuz dermatoloji uzmanlarının mutlaka bilmeleri ve edinmeleri gereken (olmazsa olmaz) bilgi ve becerileri tespit edebilmek ve eğitim programında ne ağırlıkta yer vermemiz gerektiğini saptamak için bir çalışma başlatılmıştır. Komisyon, yapılan uzun toplantılar sonucunda, Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi kapsamında yer alması konusunda uzlaştığı, dermatoloji temel eğitim kitapları içinde yer alan hastalık ve durum başlıkları listelerini oluşturmuştur. Bu listelerde yer alan hastalık ve durumları, aşağıda belirtilen parametreler açısından 1 (az önemli), 2 (orta derecede önemli), 3 (çok önemli) puan ile değerlendirmeyi planlamıştır.
 
·                            Dermatozun toplumda görülme sıklığı
·                            Dermatozun yaşam kalitesi üzerine etkisi
·                            Dermatozun tanı aciliyeti
·                            Dermatozun tedavi aciliyeti
·                            Dermatozun ölümcül olması
·                            Uzmanın klinik kesin tanı koyma gerekliliği
·                            Uzmanın tedavi etme gerekliliği
·                            Dermatozdan korunabilirlik
·                            Yalnızca kavramsal bilgi gerekliliği
 
Öte yandan yine komisyon üyelerinin uzlaştığı dermatoloji uzmanlık eğitiminde yer alması istenen beceri ve tutum hedefleri listeleri oluşturulmuştur. Yukarıdaki parametreler açısından değerlendirilecek bilgi hedefleri şablonlar halinde, beceri ve tutum listeleri ile birlikte komisyonun bölge temsilcileri aracılığı ile tüm Türkiye'deki dermatoloji uzmanlık eğitimi veren kurumların (üniversiteIer, sağlık bakanlığı eğitim hastaneleri ve askeri eğitim hastaneleri) anabilim dalı başkanı, şef ve bir uzmanlık eğitimi sorumlusuna e-posta aracılığı ile gönderilmiştir. Ekinde gönderilen bir mektupta değerlendirmenin nasıl yapılacağı, değerlendirmeyi yaparken anabilim dalı veya bölümün görüşünü yansıtmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Öte yandan bu değerlendirme ve puanlamanın, tüm eğitim kurumlarının olanaklarını ve çalışma şartlarını da göz önüne alarak gerçekci bir biçimde yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.
 
Türkiye genelindeki dermatoloji eğitimi veren kurumların ve eğiticilerinin çok değerli katkıları ile bu çalışmalar tamamlanmış ve toplam 54 eğitim kurumundan (39 üniversite, 13 sağlık bakanlığı eğitim hastanesi, 2 askeri eğitim hastanesi) bilgi, beceri ve tutum hedefleri değerlendirilerek Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu sekreterliğine geri dönmüştür. Burada yürütülen çalışmalarla, her bir bilgi hedefi için bölgelerden gelen puanların ortalaması alınmış ve ulusal ortalamalar hesaplanmıştır. Bilgi hedefleri, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmıştır.
 
Çekirdek müftedatın, tüm bilgi ve beceri hedeflerinin %60-70’ini oluşturması hedeflenmiştir. Çekirdek Müfredat, bilgi hedefleri için verilen puanların ulusal ortalamalarına göre en yüksek puanları alan hastalık ve durumlardan oluşturulmuştur.
 
Bu aşamadan sonra önerilecek çeşitli yöntemler ile her eğitim kurumu verilen bu eğitim programı çerçevesinde kendi eğitim programını yapacak ve kabul edilen çekirdek müfredatı, eğitici kadrosu, altyapı olanakları ölçüsünde ilaveler yaparak (%30-40 oranında) zenginleştirebilecektir. Ülke genelinde yapılması planlanan yeterlik sınavlarında da soru ağırlığı, tüm ülke genelinde kabul gören, eğitimcilerin de katkıları ile oluşturulmuş bu çekirdek müfredat içeriğinden oluşturulacaktır.
 
 
 
TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU