Çalışma Raporu Ocak 2008

Yeterlik Kurulu Faaliyet Raporu

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu (TDYYK), Kasım 2004’te Türk Dermatoloji Derneği genel kurulunda seçilerek göreve başlamıştır. Yürütme kurulu, 10 üyeden oluşan Eğitim ve Sınav Komisyonunu oluştururken yapılacak çalışmaları Türkiye geneline yayabilmek ve katılımı sağlayabilmek amacı ile, coğrafi bölgelere göre temsilci üyeleri (en az 5 yıldır eğitimci olarak görev yapan) seçmiş ve onların liderliğini yapacakları bölge çalışma gruplarını oluşturmalarını önermiştir. İç Anadolu, Marmara, Ege bölgelerinde, üniversite dışı eğitim hastanelerinden de temsilcilerin komisyonda yer almalarına özen göstermiştir.

Çalışmalara başlamadan önce, TDYYK ve Eğitim-Sınav Komisyonu üyelerinin çoğunluğunun katıldığı bir Eğitim Programı Geliştirme Değerlendirme Kursu organize edilmiştir. Kurs, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyelerinin eğitici olarak katkıları ile Ocak 2005 ‘te gerçekleştirilmiştir.

Kurul üyelerinin bu kurs sonucunda elde ettiği bilgi ve deneyimler doğrultusunda ilk hedefler, Ulusal Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi Çekirdek Müfredatını, önerilecek bir eğitim programı taslağını ve uzmanlık öğrencisi karnesi temel çerçevesini oluşturmak olarak belirlenmiştir. Bunları takiben,Yeterlik Sınavları için çalışmalara başlanması planlanmıştır. (Eğitim müfredatı ve programı çalışmaları yapılmadan yeterlik sınavı çalışmalarına başlanması Tıp Eğitimcileri tarafından önerilmemektedir).

Çekirdek müfredatı oluşturma sürecinde, yetiştirmekte olduğumuz dermatoloji uzmanlarının mutlaka bilmeleri ve edinmeleri gereken (olmazsa olmaz) bilgi ve becerileri tespit edebilmek ve eğitim programında ne ağırlıkta yer vermemiz gerektiğini saptamak için bir çalışma başlatılmıştır. Komisyon, yapılan uzun toplantılar sonucunda, Dermatoloji Uzmanlık Eğitimi kapsamında yer alması konusunda uzlaştığı, dermatoloji temel eğitim kitapları içinde yer alan hastalık ve durum başlıkları listelerini oluşturmuştur. Bu listelerde yer alan hastalık ve durumları, aşağıda belirtilen parametreler açısından 1 (az önemli), 2 (orta derecede önemli) 3 çok önemli) puan ile değerlendirmeyi planlamıştır. Her bir hastalık ve durum için ayrı ayrı puanlanan parametreler şunlardır:

  • Dermatozun toplumda görülme sıklığı
  • Dermatozun yaşam kalitesi üzerine etkisi
  • Dermatozun tanı aciliyeti
  • Dermatozun tedavi aciliyeti
  • Dermatozun ölümcül olması
  • Uzmanın klinik kesin tanı koyma gerekliliği
  • Uzmanın tedavi etme gerekliliği
  • Dermatozdan korunabilirlik
  • Yalnızca kavramsal bilgi gerekliliği

Öte yandan yine komisyon üyelerinin uzlaştığı dermatoloji uzmanlık eğitiminde yer alması istenen beceri ve tutum hedefleri listeleri oluşturulmuştur. Yukarıdaki parametreler açısından değerlendirilecek bilgi hedefleri şablonlar halinde, beceri ve tutum listeleri ile birlikte komisyonun bölge temsilcileri aracılığı ile tüm Türkiye’deki dermatoloji uzmanlık eğitimi veren kurumların (üniversiteler, sağlık bakanlığı eğitim hastaneleri ve askeri eğitim hastaneleri ) anabilim dalı başkanı, şef ve bir uzmanlık eğitimi sorumlusuna e-posta aracılığı ile gönderilmiştir. Ekinde gönderilen bir mektupta değerlendirmenin nasıl yapılacağı, değerlendirmeyi yaparken anabilim dalı veya bölümün görüşünü yansıtmasının önemli olduğu belirtilmiştir. Öte yandan bu değerlendirme ve puanlamanın, tüm eğitim kurumlarının olanaklarını ve çalışma şartlarını da göz önüne alarak gerçekçi bir biçimde yapılması gerekliliği vurgulanmıştır.

Türkiye genelindeki dermatoloji eğitimi veren kurumların ve eğiticilerinin çok değerli katkıları ile bu çalışmalar tamamlanmış ve toplam 54 eğitim kurumundan (39 üniversite, 13 sağlık bakanlığı eğitim hastanesi, 2 askeri eğitim hastanesi) bilgi, beceri ve tutum hedefleri değerlendirilerek TDYYK sekreterliğine geri dönmüştür. Burada yürütülen çalışmalarla, her bir bilgi hedefi için bölgelerden gelen puanların ortalaması alınmış ve ulusal ortalamalar hesaplanmıştır. Bilgi hedefleri, en yüksek puandan en düşük puana doğru sıralanmıştır.

Bu çalışma yürütülürken, ekinde gönderilen bir eğitim kurumları alt yapı değerlendirme anket çalışması da tamamlanmış, bir rapor haline getirilerek, 2006 Ulusal Dermatoloji Kongresinde sunulmuştur.

Çekirdek müfredatın, bilgi hedeflerinin ilk % 60-70 inden oluşturulması hedeflenmiştir. Bu şekilde, çekirdek müfredat, bilgi hedefleri için verilen puanların ulusal ortalamalarına göre en yüksek puanları alan hastalık ve durumlardan oluşturulmuştur. Bu aşamadan sonra önerilecek çeşitli yöntemler ile her eğitim kurumu kendi eğitim programını yapacak ve kabul edilen çekirdek müfredata, eğitici kadrosu, altyapı olanakları ölçüsünde ilaveler yaparak (%30-40 oranında) zenginleştirebilecektir. Daha sonraki aşamada ülke genelinde yapılması planlanan yeterlik sınavlarında da soru ağırlığı, tüm ülke genelinde kabul gören, eğitimcilerin de katkıları ile oluşturulmuş bu çekirdek müfredat içeriğinden oluşturulacaktır.

Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan program ve karne örnekleri Türk Dermatoloji Derneği web-sitesinde yer alacak, ayrıca tüm anabilim dalları ve kliniklere birer örnek gönderilecektir.

Halen oluşturulan bilgi hedeflerine yönelik rehber çalışmaları yürütülmektedir. Planlanan sınav öncesinde bir hazırlık kursu yapılmak üzere çalışmalar başlatılmıştır.

Bu arada TTB- Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu tarafından tüm derneklerin yeterlik kurulları ile yapılan çalışmalar ve deneyimler sonucunda önerilen yeni Yeterlik Kurulu Yönergesi, TDYYK tarafından 9 Kasım 2007 tarihinde toplanan Yeterlik Genel Kuruluna sunularak kabul edilmiştir. Yeni yönergeye göre Sınav Komisyonu, TDYYK tarafından, Akreditasyon (Eşyetkilendirme) Komisyonu ise genel kurul tarafından seçilmiştir. Yeni komisyonlar, sınav hazırlıklarına ve eşyetkilendirme ön çalışmalarına başlamışlardır.

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU