Tüzük

TÜRK DERMATOLOJİ DERNEĞİ ANA TÜZÜĞÜ

( Düzeltilmiş tüzük, 20.10.2023)

Tüzüğü pdf formatında indirmek için tıklayınız.

 

Madde:1- Bu tüzüğün 4. maddesinde izah edilen gayeleri gerçekleştirmek maksadı ile, 20. madde isim ve açık adresleri yazılı şahıslar tarafından 12.09.1960 tarihinde " Türk Dermatoloji Derneği" kurulmuştur. Şubesi yoktur.

Madde:2- Derneğin merkezi Ankara'dadır.

Madde:3- Dernek siyasetle meşgul olamaz.

DERNEĞİN KONUSU VE AMAÇLARI

Madde:4- Derneğin konusu ve amaçları şunlardır:

a) Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanlarının mesleki çalışmalarını ilmi ve hukuki yönden destekleyici ve savunucu bir organ olmak,

b) Meslektaşlar arasındaki bağları kuvvetlendirme birleştirici bir unsur olmak ve bunun için sosyal toplantılar, geziler, yurt içi kongreler tertip etmek,

c) Deri ve Zührevi Hastalıklarının sebeplerinin Medikal ve Sosyal cephesi üzerinde incelemeler yapmak ve bu alanda diğer dernek ve kuruluşlarca yapılan çalışmaları desteklemek,

d) Sosyal ve bilimsel alanda Deri ve Zührevi Hastalıklarla mücadele ve bunların topluma zararları hakkında propagandalar yapmak ve konferanslar tertip etmek,

e) Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında başarılı çalışmaları kabul edilenleri maddi ve manevi olarak teşvik etmek,

f) Yurtiçindeki Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerini desteklemek, aralarındaki işbirliği ve yardımlaşmayı sağlamak bakımından, Hükümet Merkezinde ve diğer yerlerde olan işlerini takip etmek ve sonuçlandırmak,

g) Lüzumlu yerlerde Deri ve Zührevi Hastalıklar Dernekleri kurulmasını, onların teşkilatlanmasını ve gelişmesini sağlamak,

h) Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerine her türlü teknik ve maddi yardımlar yapmak ve çalışma programları hazırlamak, Derneklerin kuracağı müesseseler, tatbik edecekleri projeler hakkında tavsiyelerde bulunmak, onlara öncülük etmek,

i) Halk sağlığı konusundaki çalışmaları desteklemek, bu alanda Hükümet ve sağlık kurumlarıyla işbirliği yapmak, onlara yardım etmek,

j) Yerli, yabancı ve Uluslararası Deri ve Zührevi Hastalıkları kuruluşlarıyla ilişkiler kurmak, bu alanda topluluklarda kongre ve konferanslarda Deri ve Zührevi Hastalıklar Derneklerini temsil etmek ve mahalli dernekler ve ilgili kuruluşların buralara temsilci göndermelerini tavsiye ve teşvik etmek,

k) Deri ve Zührevi Hastalıklar personeli yetiştirmek ve personeli olgunlaştırmak için gerekli girişimleri yapmak, tesisler kurmak ve yürütmek; bu alanda Sağlık Bakanlığı ve ilgili bakanlıklar ve diğer kuruluşları desteklemek ve onlarla işbirliği

Madde:5- Derneğin tüzel kişiliği vardır. Yurdumuzdaki Deri ve Zührevi Hastalıklar derneklerini yurt içinde ve yurt dışında temsil eder.

Madde:6- Üyelerin mecbur olduğu hususlar:

Dernek Üyeleri:

a) Hükümlerine, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına uygun hareket etmek,

b) Yardımlaşma sandığı veya dernek tesislerinin nizamlarına uymak,

c) Derneğin vakarını rencide edecek ve amacına aykırı düşecek hareketlerde bulunmamak,

d) 5253 sayılı Dernekler Yasasının ilgili maddelerinde belirtilen kısıtlıkları taşımamak,

Madde:7-Derneğin  Üyeleri:  Derneğin asli ve fahri üyesi  olarak  iki  çeşit  üyesi vardır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı ve Deri ve Zührevi Hastalıklar Asistanının yazılı   müracaatı   üzerine   Yönetim   Kurulu   Kararı   ile   Derneğe   asli   üye   kayıt   

b) Fahri üyeler: Yabancı ülke Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı ve T.C. vatandaşları arasından Yönetim kurulu kararı ile seçilebilir.

Madde:8- Üyelik haklarından faydalanma: Dernek üyelerine bir kimlik kartı verilir. Üyeler, üyelik kartını görmek suretiyle, üyelere sağlanan imkânlardan yararlanabilirler.

Üyelik Sıfatının sona ermesi halinde kimlik kartı, Yönetim kurulu tarafından iptal edilir.

Madde:9- Üyelik Sıfatının sona ermesi: Üyelik sıfatı:

a) Dernekten çıkmak,

b) Dernekten çıkartılmak,

c) Üyelik koşullarıyla ilgili niteliği kaybetmek suretiyle sona

Madde:10- Dernekten çıkma: Her üye isteğini yönetim kuruluna yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten çıkabilir.

Madde:11- Dernekten çıkartılma: Tüzüğün ilgili maddesi gereğince yapılan bildirimlere uymamakta direnenler, yönetim kurulu kararı ile dernekten çıkartılır. Dernekten çıkartılan üye çıkartma kararı aleyhinde genel kurula müracaat edebilir.

Madde:12- Derneğin organları: Derneğin organları şunlardır:

1. Genel Kurul

2. Yönetim Kurulu

3. Denetleme Kurulu

Madde:13- Genel Kurulun görev ve Yetkileri: Aşağıda yazılı hususlar genel kurul tarafından görüşülüp karara bağlanır:

a) Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun asil ve yedek üyelerini seçmek,

b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi ve derneğin feshi hakkında karar vermek,

c) Yönetim ve denetleme kurulu raporunu müzakere edip, karara bağlamak, yönetim kuruluna ibra etmek,

d) Yönetim kurulunca bütçeyi görüşerek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya lüzumsuz taşınmaz malların satılması hakkında yönetim kuruluna yetki vermek,

f) Derneğin amacını gerçekleştirmek bakımından yapılan çalışmaları gözden geçirmek, yeni yılda yapılacak işler hakkında karar veya direktif vermek,

g) Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılması hakkında karar vermek,

h) Dernekten çıkarılan üyelerin müracaatlarını karara bağlamak,

i) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde belirtilen görevleri yerine getirmek,

Madde:14- Genel kurul Toplantısı: Genel kurul derneğe kayıtlı tüm üyelerden oluşur ve derneğin en yetkili organıdır. Genel kurul olağan ve olağan üstü olmak üzere iki şekilde toplanır.

Olağan toplantı iki yılda bir defa Yönetim Kurulunun uygun gördüğü ilde yapılır.  Olağanüstü toplantı yönetim veya denetleme kurulunun göreceği lüzum veya üyelerden en az 1/5 'inin yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilen istekleri üzerine, yalnız söz konusu olan hususları müzakere etmek için yapılır. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin hazırun listesi toplantı yerinde bulundurulur. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler ve dernek üyesi olmayanlar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan, iki yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Madde:15- Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Madde:16- Gündem ve hazırlanması: Genel kurul toplantılarına ait gündem Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.

Olağan toplantıya ait gündemde, yıllık kesin hesap, bilânço, yeni yıl bütçesi, yönetim ve denetim kurulu raporları, ibrazı gereken hallerde yıllık aidatın tespiti ve yönetim, denetim kurulu üyelerinin seçimlerine dair maddeler bulunur. Olağanüstü genel kurul toplantısına ait gündeme ise ancak toplantıya esas olan konuya veya konulara ait maddeler konulur. Gündemde bulunmayan hususlar üzerinde konuşulmaz. Ancak toplantıda hazır bulunanların onda birinin isteği ile gündemde bulunmayan hususlar gündeme alınır.

Madde:17- Genel Kurul toplantıları: Genel kurul bu tüzüğe göre genel kurula katılma hakkı bulunan asil üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı dernek yönetim ve denetleme kurulları üye sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz. İkinci toplantı herhangi bir sebeple geri bırakılırsa bu durum, toplantı tarihinden en az beş gün önce geri bırakılma sebepleri ile toplantının günü, saati, yeri ve gündemi gazete ile ilan edilir. Olağanüstü genel kurul toplantılarında da yukarıdaki hükümler uygulanır.

Madde:18- Karar Yeter sayısı: Genel Kurul Olağan toplantısında kararlar toplantıya katılan üyelerin adi çoğunluğu ile verilir. Olağanüstü toplantılarda karar yeter sayısı toplantıya katılan üyelerin 2/3'üdür. Her üyenin yalnız bir oyu vardır.

Madde:19- Yönetim Kurulu: Yönetim kurulu derneği idare ve temsil eder. Yönetim Kurulunun kararına dayanarak yapılan işlemler başkan veya başkan vekili, genel sekreter ile muhasibin veya yönetim kurulunca yetki verilecek bir üyenin imzası ile geçerlidir.

Madde:20- Yönetim kurulunun teşekkülü: Yönetim Kurulu, genel kurulca üyeler arasından iki yıl için gizli oyla seçilen 7 üyeden oluşur. Ayrıca 7 yedek üye seçilir. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilirler. Yönetim Kurulu ilk toplantıda aralarından bir başkan, bir genel sekreter ve bir muhasip üye seçer. Başkanın bulunmadığı zaman yönetim kurulu toplantılarını başkan vekili yönetir. Yönetim Kurulu başkanı üst üste 2 dönem, üyeler ise üst üste 3 dönemden fazla seçilemezler.

Madde:21- Yönetim Kurulu üyeliğinden çekilme:

Yönetim kurulu üyeliğinden çekilme veya herhangi bir sebeple boşalma vukuunda yedek üyelerden en çok oy almış olanlar boşalan üyeliklere asil üye olarak geçerler. Yedek üyelerden eşit oy alanlar arasında kura çekilir. Yönetim Kurulu toplantılarına önceden bildirilen bir mazerete dayanmaksızın arka arkaya üç defa gelmeyen üye kurul kararı ile çekilmiş sayılabilir. Yedek üyelerin de davet edilmesine rağmen yönetim kurulu üye sayısı 2'ye düşmüş ise genel kurul mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırılır.

Madde:22- Yönetim kurulunun görevleri: Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.

a) Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden iki kişiye yetki vermek, derneğin idari işleri hakkında karar vermek. Üyelik için yapılan başvuruları 30 gün içinde karara bağlamak.

b) Yıllık kesin hesabı, bilânçoyu, yeni yıl bütçesini ve yönetim kurulu raporunu hazırlayıp genel kurulun tetkik ve tasvibine sunmak,

c) Tüzüğün değiştirilmesi hususunda genel kurula teklifte bulunmak,

d) Derneğin taşınabilir ve taşınmaz mallarını yönetmek, genel kurulun verdiği yetki üzerine satmak, satın almak,

e)Dernek bina ve tesislerinde düzeni sağlamak için gerekli gördüğü tedbirleri almak,

f) Gerekli hallerde müdür, memur ve müstahdem gibi personeli tayin etmek veya işten çıkartmak,

g) Derneğe ait binaların kiralarını, dernekle ilgili hizmetlerin fiyatlarını veya fiyat tekliflerini tespit etmek,

h) Bu tüzükle verilen ve kanunen yapılması zaruri ve mümkün, dernek için faydalı görülecek diğer işleri yürütmek.

Madde:23- Yönetim Kurulunun toplantısı veya karar yeter sayısı: Yönetim kurulu en az dört üye ile toplanır. Kararlar mevcut üyelerin çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu, dernek başkanı veya başkan vekili tarafından toplantıya çağırılır.

Madde:24- Denetleme Kurulu: Derneğin hesap işleri genel kurul adına denetleme kurulu tarafından denetlenir. Genel Kurul kendi üyeleri arasından ve iki hesap yılı için üç asli üç yedek denetçi seçer. Süresi biten denetçiler yeniden seçilebilir. Asli denetçilerin görevlerinden ayrılmaları halinde yerlerine sıra ile en çok oy alan önce gelmek şartıyla yedekler geçerler; oyların   eşitliği   halinde   kura   çekilebilir.  

Madde:25- Denetleme Kurulunun görevleri: Denetleme Kurulu, altı ayı geçmeyen aralıklarla yılda en az iki defa derneğin hesaplarını, defterlerini ve belgelerini inceler ve yolsuz gördüğü işleri yönetim kuruluna bildirir. Denetleme kurulu, genel kurulun yıllık toplantısında müzakere edilmek ve karara bağlanmak üzere denetleme sonuçlarını gösteren raporu hazırlar.

Madde:26- Derneğin gelir kaynakları: Derneğin gelirleri:

a) Üyelerden alınacak yıllık yirmi (20) TL üye aidatları,

b) Dernekte tertiplenen balo, konser, kongre ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

c) Dernek tarafından düzenlenen kongre piyango gelirleri,

d) Dernek mallarından elde edilen gelirler,

e) Bağış ve yardımlar,

Madde:27- Derneğe ait eşya: Derneğe ait bütün eşya, gazete, dergi ve kitaplar, özel maksat ve işler için dışarıya çıkartılamaz.

Madde:28- Dernek aşağıda yazılı defterleri tutar:

a) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

b) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

c) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

d) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

e) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Bu maddede sayılan demirbaş defteri, envanter defteri ve büyük defter dışındaki defterlerin dernekler biriminden veya noterden onaylı olması zorunludur.

Madde:29- Tüzüğün değiştirilmesi: tüzüğün değiştirilmesi için bu hususun genel kurul toplantısından evvel tespit edilen gündemde bulunması ve teklifin genel kurula katılan üyelerin 2/3'ünün çoğunluğu ile kabul edilmesi şarttır.

Madde:30- Derneğin feshi: Dernekler kanununa göre fesih kararı genel kurulun 2/3 çoğunluğu ile verilir. Derneğe ait menkul ve gayrimenkul eşya fesih kararını verecek kurulun tayin edeceği şekilde herhangi bir müesseseye veya derneğe devredilir.

Madde:31- Derneğin iç denetimi: Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini denetler. Defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla kontrol eder ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ve yönetim yerlerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Madde:32- Derneğin Borçlanması: Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.